alangalangkumitir

http://alangalangkumitir.wordpress.com
Javanese Manuscripts
PUPUH XXIII P  U  C  U  N  G Mapan lajenging inggahan, saking ledhok gowong ika, Mas Tumenggung Ondakara, ing gowong Gajah Premade. Ingkang dadya pangiridnya, Mas Rongga Prawirayuda, ing parakan sampun prapta, nulya pinethuking yuda. Sumadilaga kuciwa, mengkana sampun palestra, ingkang mejahi punika, pandemangira Priyongga. Secapati namanira, wus bedhah parakan ika, mengkana ingkang winarna,...
PUPUH I DHANDHANGGULA  // Murweng sarkara nata sung wangsit / mring sagunging wanita kang samya / winengku marang priyane / kudu manut sakayun / ngayam-ayam karsaning laki / lelejema mrih rena / karanane iku / dadi jalaraning tresna- / ning wong priya yayah guna lawan dhesthi / pasthine mung elingan // // Aywa linglung lengleng …...
PUPUH I DHANDHANGGULA  // Murweng sarkara nata sung wangsit / mring sagunging wanita kang samya / winengku marang priyane / kudu manut sakayun / ngayam-ayam karsaning laki / lelejema mrih rena / karanane iku / dadi jalaraning tresna- / ning wong priya yayah guna lawan dhesthi / pasthine mung elingan // // Aywa linglung lengleng …...
PUPUH XII D  U  R  M A  Kawarnaha wau Pangeran Jakarta, nulya mepaki wadyeki, nenggih prajuritnya, Betawi winetara, sewu mapan langkung kedhik, Gurnadur mirsa, nulya mepak Kumpeni. Gangsal atus mapan punuka sedaya, wong sabrang warna warni, pan sampun sumekta, nulya mendali yuda, wus campah kang ngajurit, pan kathah pejah, wau wadya Betawi. Datan kathah nadhani …...
PUPUH I DHANDHANGGULA // Murweng sarkara nata sung wangsit / mring sagunging wanita kang samya / winengku marang priyane / kudu manut sakayun / ngayam-ayam karsaning laki / lelejema mrih rena / karanane iku / dadi jalaraning tresna- / ning wong priya yayah guna lawan dhesthi / pasthine mung elingan // // Aywa linglung lengleng […]...
PUPUH I DHANDHANGGULA // Murweng sarkara nata sung wangsit / mring sagunging wanita kang samya / winengku marang priyane / kudu manut sakayun / ngayam-ayam karsaning laki / lelejema mrih rena / karanane iku / dadi jalaraning tresna- / ning wong priya yayah guna lawan dhesthi / pasthine mung elingan // // Aywa linglung lengleng …...
PUPUH I M  I  J  I  L  Sun amedhar surasaning ati, atembang pamiyos, pan kinarya anglipur, aneng kitha Mendho duk kardi tan ana kaeksi, nging sihing Hyang Agung. Mapan kathah kang karaseng galih, ing tingkah kadudon, pan mengkana ing tyas pangesthine, kaya paran solah ingsun iki, yen tan ana ugi, apura Hyang Agung. Lara wiring …...
PUPUH I M  I  J  I  L  Sun amedhar surasaning ati, atembang pamiyos, pan kinarya anglipur, aneng kitha Mendho duk kardi tan ana kaeksi, nging sihing Hyang Agung. Mapan kathah kang karaseng galih, ing tingkah kadudon, pan mengkana ing tyas pangesthine, kaya paran solah ingsun iki, yen tan ana ugi, apura Hyang Agung. Lara wiring …...
 PUPUH I DHANDHANGGULA //Amestuti ruwiya utami / Suluk Jayalengkara pramiyan / prakawis ya rayasane / nistha madya tameku / kanang murweng gita sawitning/ Pangran Pekik ing sura / kaya duking dangu / sinawung jawindrasmara / sinancaya saarsa tinedhak sungging / dening Sang Drengge Sastra// //Kaping nembelas ri Soma manis / wulan Rabingulakir Je warsa / …...
Serat Babad ing nagari cina, nalika karaton ing jaman Jing Tya, inggih punika anyariyosaken nalika panjenenganipun sang prabu Gian Liong Khun, alelana nalamur kawula dhateng nagari Kanglam utawi Syohcyu. Katedhak saking tembung malayu, saha kasekaraken macapat dening babah Si Gwan Kin  ing kartasura. Nalika panganggitipun ing tahun 2440 panjenenganipun sang prabu Khong Shu jumeneng angsal …...
Serat Babad ing nagari cina, nalika karaton ing jaman Jing Tya, inggih punika anyariyosaken nalika panjenenganipun sang prabu Gian Liong Khun, alelana nalamur kawula dhateng nagari Kanglam utawi Syohcyu. Katedhak saking tembung malayu, saha kasekaraken macapat dening babah Si Gwan Kin  ing kartasura. Nalika panganggitipun ing tahun 2440 panjenenganipun sang prabu Khong Shu jumeneng angsal …...
Anggitanipun suwargi Raden Riya Ranadiningrat, abdi dalem riya bupati saha piskal, ing nagari Ngayugyakarta Adiningrat. Saking pamanggih kula Serat Jiljalaha punika maksudipun dhateng piwulang sae, sarta namung sawantahipun, nanging suraosipun kaangge walikan, tegesipun sadaya ingkang kacariyos ing serat wau anggepipun sae, nanging sayektosipun awon, mila kedah kinosokwangsul. Turut kalihan namani...
Salah satunggaling Serat Suluk Asli saking suwargi K.R.T. Sasranagara Andedagan ing Pajimatan Imagiri (1939) PUPUH G A M B U H Lah iki kojahingsung :  wonten caritaning wali kutub, saking Jawi nama Seh Samsu Tabarit, langkung wanter tekadipun, tur karamat kinaot. Myang wananira bagus, dedeg pideksa rada arangkung, alelana mring Arab mindha raryalit, sami lan […]...
Salah satunggaling Serat Suluk Asli saking suwargi K.R.T. Sasranagara Andedagan ing Pajimatan Imagiri (1939) PUPUH G A M B U H Lah iki kojahingsung :  wonten caritaning wali kutub, saking Jawi nama Seh Samsu Tabarit, langkung wanter tekadipun, tur karamat kinaot. Myang wananira bagus, dedeg pideksa rada arangkung, alelana mring Arab mindha raryalit, sami lan …...
PUPUH I S I N O M //Sri Nata Dipeng ngrat Jawa / Jeng Sultan Agung Matawis / kang ngadhaton aneng Karta / ing jaman sakeh pra Mulki / ngrat Jawa Nyakrawati / Sabrang Pasisir syud / Amiril Muminina / Sayidina Panata Gami / kyatireng ngrat wus sineksen saking Ngarab// //Winenang among dirjeng ngrat / […]...
KITAB PAMBUKANING NALAR   Kaanggit dening Pak POEH Ing MAKASAR Kaecap lan kawedalaken dening pangecapan DJAWA TIMOER Jl. Gubeng Besar, 1975 Surabaya   BUBUKA Mungguh karepe kang nganggit layang iki mligi kangge wewacane sedulur lan anak putu dewe kang wis pada tuwuh kaelingane yen manungsa iku sugiha, luhura, mulyaa dikaya ngapa, kala-kala nandang susah, ruwet […]...
© 2014 - blog-indonesia.com