Belajar Nahu Sorof (Bah2) 374
07 Nov 2010, 00:21 | 1khalifah
Belajar Nahu Sorof (Bah2) Filed under: Bahasa Arab Tagged: Belajar Nahu Sorof (Bah2), Tasrif Feel Nahi yang 6 Tasrif, Tasrif Isim Maful yang 6 dan Tasrif Feel Amar yang 6, Tasrif Isim Makan dan Isim Zaman dan Isim Alat yang 3, Tasrif Masdar 6 kemudian Tasrif 6 Fail yaitu 6 Tasripan pula, Tasrif Masdar yaitu [...]...
Visit blog to read more >
© 2014 - blog-indonesia.com